روزنامه های : عصر اقتصاد، راه مردم، ابرار اقتصادی، جهان اقتصاد، مردم سالاری