روزنامه های : اطلاعات، همدلی، آسیا، شرق، دنیای اقتصاد، کار و کارگر