مشارکت جمعی ، گروهی و دوطلبانه عزیزانی که دارای نگرش و روحیه کار تیمی هستند موجب آن گشت تا 21 بیلبورد با عنوان نمایشگاه بین المللی سنگ تهران در شهرک صنعتی شمس آباد اجرا شود.

امیدوارم این حرکت گروهی که نشان از روح بزرگ این عزیزان دارد به موفقیت نمایشگاه وارتقاء فرهنگ کار گروهی بینجامد.

البته تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه طولانی در پیش داریم.


بیلبوردهای نصب شده در شهرک شمس آباد :

1- سنگ آونگ
2- تعاونی سیمرغ
3- سنگ لوتوس
4- سنگ تهران ری
5- مهساب سنگ
6- سنگ فدک
7- ماهان سنگ
8- سنگ استوار
9- سامان سنگ
10- برادران سلمی
11- ساخارا و آژیانه
12- برادران سلمی
13- سنگ K2
14- سنگ پاسارگاد
15- نقش آفرین
16- سنگ دامون
17- مهدیار سنگ
18- ایران مرمر
19- ایران ماربل
20- سنگبری سپند
21_ بازرگانی سنمار