اولین مسابقه فرهنگی هنری سنگ تراشی (قلم و چکش)

مسابقه فرهنگی سنگ تراشی