سومی روز نمایشگاه

روز سوم، نمایشگاه هشتم؛
روز فرآوری، پروانه‌های سنگی از پیله‌ی کوپ‌ها بیرون آمده و بر فراز شهر به پرواز در‌آمده اند.
همایش امروز صبح با عنوان؛ گردهمایی مسئولین و مدیران شهرک های صنعتی سراسر  کشور با مدیران و مسئولین صنعت سنگ کشور، ظاهری بسیار پربار و امیدوارکننده داشت که اگر به همان اندازه به نتیجه‌ی پیش‌بینی شده هم برسد نوید بخش روزهای خوب سنگی خواهد بود.

حضور آقایان؛ علیجانی (رییس کمیسیون اقتصاد و توسعه‌ی صادرات انجمن سنگ ایران) ، دکتر سلیمانی( معاونت سازمانی صنایع کوچک)، پائولو (رییس انستیتو آموزش ایتالیا) ، جناب مهندس بهرامن(رییس خانه‌ی معدن)، جناب مهندس شریفی(دبیر انجمن سنگ ایران) و تعدادی از مدیران شهرک‌های صنعتی بار ثقلی جلسه را به شدت بالا برده بود.
آن چه از خروجی این همایش ارزشمند بر می‌آمد ارائه‌ی خروجی و جمع بندی نهایی جلسه‌ی مورخه‌ی 24/04/1395 در دفتر جناب دکتر سلیمانی بود، که بر اساس آن مقرر شده است، که؛

۱-  دبیرخانه‌ی خوشه‌های سنگ کشور(۸ خوشه) در شرکت شهرک‌های استان تهران تشکیل شود.
۲-  ماهی یک بار جلسه‌ی مشترکی با حضور مدیران عامل شرکت‌های شهرک‌ها در دفتر جناب دکتر سلیمانی و یا انجمن سنگ ایران تشکیل گردد.
۳- برنامه های حمایتی شرکت های شهرک هادر جلسه ی شورای سیاست گذاری با حضور آقای دکتر سلیمانی مطرح و به تصویب اعضا برسد.
4- مقرر گردید تا؛ برنامه های آموزشی صنعت سنگ کشور در کمیسیون مشترک آموزشی وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح شده و اقدام جدی و عملی در خصوص آموزش انجام گردد.
5- با توجه به تفاهم نامه ی ایجاد انستیتوی مشترک سنگ ایران با انجمن سنگ ایتالیا مقرر شد تا نحوه ی حمایت شرکت شهرک ها از این اقدام مهم مورد بررسی و تصویب قرار گیرد.
6- رویه ی حمایت از کنسرسیوم های صادراتی و ایجاد بسته ی حمایتی کنسرسیوم ها توسط آقایان؛ مهندس وحدت و دکتر دشتی مورد بررسی و در جلسه ی بعد مطرح شود.
7- در مورد کتاب اطلس سنگ ایران نیز، مقرر شد تا؛ این کتاب با حمایت شرکت شهرک ها به روز رسانی گردد.
8- قرار بر این شد تا؛ در مردادماه، اولین جلسه ی بررسی کنسرسیوم ها تشکیل شود.
9- هم چنین مقرر گردیده تا؛ برای صادرات برنامه ی ملی تدوین کنیم و حمایت های لازم از نمایشگاه های تخصصی صنعت سنگ در بودجه ی ملی منظور گردد.